Ara Ana Sayfa Site Haritası Rss Yardım
Soru Bankası
Deneme Sınavları
Çıkmış Sorular
Ders Dokümanları
Doküman Gönder
Duyurular
Meslek Tanıtımları
Soru Sihirbazı Online Test Duyurular Soru Gönder Üye Ol Üye Girişi İletişim
Üye İşlemleri Sayfayı Paylaş Site Haritası Rss Ara Yardım Ana Sayfa
 SORULARI FİLTRELE
 
OKUL TÜRLERİ
SINIF SEVİYESİ
MESLEK ALANI
MESLEK DALI
DERSLER
ÜNİTE/MODÜL
(15)
(18)
(20)
(20)
(15)
(0)
SINAV TÜRÜ
(88)
(88)
(0)
(88)
(0)
(0)
SORU TÜRÜ
(10)
(5)
(0)
(0)
(73)
(0)

 

İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci Takip Sistemi

Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde çalışan öğretmenler için hazırlanmış öğrenci takip sistemi. Bir kez öğrenci bilgilerini girin, sistem işletmelerde mesleki eğitimle ilgili tüm formları otomatik olarak bassın.

  • İş yeri ziyaret formları
  • Ziyaret geri dönüş formları
  • Aylık devamsızlık çizelgeleri
  • Aylık rehberlik formları
  • İş yeri not fişleri
  • İşyeri Sigorta kartları
  • Veli devamsızlık bildirimi
  • Sınıf listeleri basımı
  • İşten ayrılanların otomatik takibi

  SORU BANKASI
Acil Kurtarma Teknikleri Soruları

1.

Yasama yetkisini, Türk Milleti adına hangi organ kullanır?

A) Cumhurbaşkanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Bakanlar Kurulu
D) Genelkurmay Başkanlığı
E) Milletvekilleri

 

2.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden değildir?

A) Devletin dini İslam’dır
B) İnsan haklarına saygılıdır
C) Sosyal bir hukuk devletidir
D) Demokratik devlettir
E) Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır

 

3.

Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin görev ve yetkisidir?

A) Kanunları yayınlamak
B) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
C) Kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak
D) Üniversite rektörlerini seçmek
E) Genelkurmay Başkanını atamak

 

4.

Aşağıdakilerden hangisi kanunun özelliklerindendir?

A) Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz
B) Kanun, kararları ve tekliflerini Cumhurbaşkanı alır
C) Kanunlar, sözlüdür ve zaman zaman uygulanmalıdır
D) Cumhurbaşkanının, bütçe kanunlarını geri gönderme yetkisi vardır
E) TBMM’ce kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı beş gün içinde yayımlar

 

5.

Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden değildir?

A) Tüzükler yayımlanmadan önce Danıştay’ın kontrolünden geçer
B) Tüzükler, kanuna aykırı hüküm taşımaz
C) Kanunda emredilen hususları belirtmek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır
D) Tüzükler, kanunun uygulamasını göstermez
E) Tüzükler, Cumhurbaşkanınca onaylanır

 

6.

Aşağıdakilerden hangisi memurun haklarından değildir?

A) Sadakat hakkı B) Dava hakkı
C) Aylık hakkı D) İzin hakkı
E) İlerleme ve yükselme hakkı

 

7.

Memurun izin hakkı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmemiştir?

A) Yıllık izinB) Mazeret izniC) Günlük izin
D) Hastalık izniE) Aylıksız izin

 

8.

Aşağıdakilerden hangisi memurun görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır?

A) Sadakat görevi
B) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
C) Davranış ve işbirliği
D) Kişisel sorumluluk ve zarar
E) Hepsi

 

9.

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının görevde veya görev başında iken yasaklanmış olan faaliyetlerdendir?

A) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
B) Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
C) Grev yasağı
D) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
E) Hepsi

 

10.

Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartlara uygundur?

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Kurumların özel mevzuat ve diğer mevzuatında aranan şartları taşımak
C) En az ortaokul mezunu olmak
D) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
E) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

 

11.

Aşağıdakilerden hangisi acil tıp teknisyeninin görevi değildir?

A) Intavenöz girişimde bulunmak
B) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak
C) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak
D) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak
E) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak

 

12.

Aşağıdakilerden hangisi acil tıp teknisyenin görevlerinden biridir?

A) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak
B) Monitörizasyon uygulamak
C) Defibrilasyon uygulamak
D) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon uygulamak
E) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak

 

13.

Aşağıdakilerden hangisi istasyonda nöbetçi sağlık personelinin görevlerinden biri değildir?

A) Ambulansın temizlik ve sterilizasyonunu yapar
B) Aletlerin şarj durumunu kontrol eder, şarjı eksik olanların şarjını tamamlar
C) Ambulanstaki malzemelerin kontrolü sadece nöbeti devreden personel tarafından yapılır
D) Oksijen tüpünün doluluğunu kontrol eder, eğer boş ise doldurulması için sorumlu personele bilgi verir
E) Hasta acil çantasının tıbbi malzeme eksikliklerini giderir

 

14.

Aşağıdakilerden hangisi nöbet devir teslimi sırasında yapılır?

A) Sağlık ekibi, nöbet devir-teslimi yapmadan nöbet yerini terk edemez
B) Sağlık personeli görev kıyafetini giymeden görevi teslim alabilir
C) ATT günlük ambulans formlarının hepsini kontrol etmekle sorumludur
D) Hasara uğramış malzemeler tutanak tutulmadan teslim edilebilir
E) Nöbet odalarının temizliği bu iş için görevli personele her gün düzenli yaptırılır

 

15.

Aşağıdakilerden mevzuatlardan hangisi ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesini ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir?

A) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
B) Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
C) Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenleri Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
D) İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Kamu haklarından mahrum bulunmamak
E) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

16.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri, sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelere ne denir?

A) Resmi belge B) Elektronik belge
C) Resmi yazı D) Resmi bilgi
E) Değerli kâğıt

 

17.

Resmî yazılar en az kaç nüsha olarak hazırlanır?

A) BirB) İkiC) Üç
D) DörtE) İstenildiği kadar

 

18.

Dilekçe, gönderilen makama uygun olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ile bitirilmez?

A) Arz olunur B) Arz ederim
C) Arz ve rica ederim D) Saygılarımla
E) Rica ederim

 

19.

Yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüm, hangisidir?

A) KonuB) SayıC) İlgi
D) BaşlıkE) Ek

 

20.

Aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması gerekli temel unsurlardan biri değildir?

A) İmza
B) Tarih
C) Dilekçeyi yazan kişinin adı ve adresi
D) Dilekçeyi yazan kişinin adı
E) Gönderen makam

 

Seçtiğiniz Soru Sayısı
0
1 2 3 4 5
5 sayfada toplam 88 adet soru listeleniyor
Kullanım Koşulları Hakkımızda Gizlilik Bildirimi Telif Hakları
Listenizde Soru Yok