SORU BANKASI Filtrele

Son Eklenen Sorular

1.   “Felsefenin kesin tanımını yapmak mümkün olamamıştır. Gerek felsefi düşüncenin kişiye özgü olması, gerektoplumsal ve tarihsel koşulların etkisi felsefenin algılanışını ve tanımlanmasını etkilemiştir. Ancak felsefeye dair bu farklı algılanış, zenginlik olarak kabul edilmektedir.”Parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi felsefeyle ilgili olarak söylenemez?
A) Felsefe öznel bir etkinliktir.
B) Felsefe toplumsal koşullardan etkilenebilir.
C) Filozoflar, düşüncelerini ortaya koyarken yaşadıkları çağdan etkilenir.
D) Felsefede uzlaşılmış bir tanımın olmaması eksikliktir.
E) Felsefe, bilim gibi kesinliğe sahip değildir.
2.   “Bir masanın kendine dair bir algısı yoktur. Rengini, şeklini ve işlevini bilemez. İnsan için ise durum böyle değildir. İnsan fiziksel, zihinsel ya da duygusal anlamda kendine dair gerçeğe uygun olan ya da olmayan fikirlere sahiptir.”Bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilebilir?
A) Öz bilinçB) DuyumC) Şüphe
D) KaygıE) Merak
3.   Aşağıda felsefeyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Felsefede cevaplar öznel, sorular ise evrenseldir.
B) Felsefe, insanın kendini ve evreni anlama çabasıdır.
C) Felsefe eleştirel düşünmeyi temel alır.
D) Felsefe; merak, şüphe ve sorgulamaya dayanır.
E) Felsefenin ortaya koyduğu tüm bilgiler, bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
4.  

Aşağıda Romen rakamlarıyla sol sütunda verilen filozofları sağ sütunda harf ile verilen alanlarla eşleştirerek parantez içine doğru harfi yazınız.

( ) I. John Dewey     A) Analitik Geometri
( ) II. El Kindî          B) Siyaset
( ) III. Machiavelli    C) Tasavvuf
( ) IV. Descartes       D) Tıp
( ) V. Yunus Emre     E) Eğitim

5.  

Herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmemek felsefi düşüncenin …………… …........... özelliğindendir.

6.   Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel işlevlerinden biri değildir?
A) Kendini tanıyabilmesi,
B) Farklı fikirlere açık olabilmesi,
C) Önyargılardan uzak durabilmesi,
D) Ortak bir kültür oluşturabilmesi,
E) Yeni fikirler oluşturabilmesi,
7.   Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşünme tarzı sayılan bir cümledir?
A) Anlık düşünceler ve bir olaya karşı verilen ani tepkiler.
B) Günlük çıkarlara yönelik akıl yürütmeler.
C) Dürtülere ve güdülere dayalı çağrışımlar.
D) Hayaller, basit kanaatler ve önyargılar.
E) İnsanın ilkin kendine sorduğu ''Nedir'' soruları.
8.   Felsefenin bütün insanlığı ilgilendiren sorunlarla uğraşması ve herkes için geçerli olması durumuna .................................................... denir.
9.   Felsefi düşünce basamaklarının birbirine zıt düşünceler içererek birbiriyle çelişmemesi ve uygun olması durumuna ............................................. denir.
10.   Filozofun kendini bir obje gibi ele alıp, kendi ve düşünceleri ile tekrar düşünmesi durumuna ..................................... denir.
11.   Felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasına ......................................... denir.
12.   Felsefi düşüncenin en önemli ve en ayırt edici özelliğini yazınız.
13.   Felsefenin en temel sorusunu yazınız.
14.  

Aşağıdakilerden hangisi Felsefenin Antik Yunan Medeniyeti' nde sistematik hale gelmesine etki eden etkenlerden değildir?

A) Antik Yunanlı düşünürler, pratik kaygılardan uzak bir biçimde, anlamak ve merakını gidermek için felsefe ve bilimle uğraşması
B) Antik Yunanlı düşünürlerin, evrenin kökeni ve doğasıyla ilgili problemlere getirilen mitolojik açıklamaları bir tarafa bırakması
C) Antik Yunanlı düşünürler mitolojik düşünceyi benimseyerek onun sunduğu açıklama tarzından tatmin olmaları
D) Yunan’ da doğal olayların, doğaüstü değil de doğal nedenlerle açıklanması
E) Antik Yunan' da düşünürler ‘insan aklının bu arayışta kendisinden yararlanılabilecek yegâne araç olduğu’ inancını taşımaları
15.   Aşağıdakilerden hangisi Felsefenin ortaya çıktığı medeniyetlerden biri sayılmaz?
A) Çin ve Hint Medeniyetleri
B) Antik Yunan Medeniyeti
C) Mezopotamya ve Mısır Medeniyetleri
D) Asur Medeniyeti
E) İran Medeniyeti
16.   Felsefenin birbirinden farklı birçok tanımının olmasının en temel nedeni, problem alanının çok geniş olmasından kaynaklanmaktadır.
Doğru      Yanlış
17.   Felsefenin ilk izleri ilk defa doğu medeniyetlerinde görülmüştür.
Doğru      Yanlış
18.   İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak .................................. kavramı da kullanılır.
19.   Felsefe ismi ilk defa MÖ dönemde Phytagoras (Pisagor) tarafından kullanıldığı kabul edilmektadir.
Doğru      Yanlış
20.   Felsefe, Yunanca ‟Bilgelik Sevgisi’’ veya ‘’Bilgelik Dostu’’ anlamına gelir.
Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5198
5198 Sayfada Toplam 103942 soru listeleniyor